Club Happy 'G'entleman Dordrecht

Huisregels | house rules

Volg de instructies van het personeel

We doen er alles aan om ons bedrijf voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. De instructies van het personeel zijn hierop gericht.

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u per direct de toegang ontzeggen. Wij doen altijd aangifte van strafbare feiten bij de politie. Als je een eet- en drinkgelegenheid bezoekt waar camera’s hangen, ga je ermee akkoord dat de opname daar plaatsvindt. Na een storing of ongeval kan de opname aan derden worden getoond.

Vindt u een artikel in ons bedrijf dat duidelijk van een andere bezoeker is, geef dit dan aan de ondernemer. Wij zullen de gevonden voorwerpen uiterlijk over twee weken aan de politie overhandigen. Iedereen die gevonden voorwerpen verzamelt, moet zich kunnen legitimeren. U kunt ons bedrijf niet aansprakelijk stellen bij verlies van kleding of andere eigendommen.

Toegankelijk / leeftijdsgestuurd

Om uw eigen veiligheid en die van anderen te beschermen, kunnen we naar u op zoek gaan. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt langs de inspectiedeur te gaan. Daarnaast kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs te overleggen binnen een minimumleeftijd. De beslissing van de portier is bindend.

Groepen, clubs en feesten

Gezien de algemene veiligheid van onze bezoekers en medewerkers behouden wij ons het uitdrukkelijke recht voor om personen die het terrein in groepen en groepen bezoeken het terrein te weigeren of te verplichten het terrein te verlaten.

Sfeer beleving

We proberen de sfeer en beleving binnen te optimaliseren en behouden ons het recht voor om bepaalde mensen, ongeacht afkomst, ras, religie of achtergrond, te weigeren of te eisen als wij dat nodig achten. Dit om bovenstaande sfeerbeleving zo goed mogelijk te houden.

Geen wapens of drugs

Er mogen geen wapens in je zakken zitten. Een groot zakmes wordt ook beschouwd als een wapen. We waarschuwen de politie als je een wapen bij je hebt.

Gebruik ook geen harde of zachte medicijnen, zoals pillen. Je mag ze ook niet in je zak houden. Het personeel kan u vragen om mee te werken.  Als u weigert te worden gefouilleerd, of als blijkt dat u het bezit, gebruikt of verkoopt, zult u direct het pand worden uitgezet.

Geen seksuele intimidatie, geen agressie of racisme

U mag zich niet inlaten met seksuele intimidatie, racisme of discriminatie. Bedreigingen, aanvallen en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen vervelend gedrag

Iedereen die destructief of beledigend handelt, al dan niet door overmatig drinken, wordt gewaarschuwd. De toiletruimte is alleen voor persoonlijk gebruik. Verblijf om andere redenen is daarom niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan in ons bedrijfspand samen te scholen.

Kleed je correct

Als bedrijf stellen wij eisen aan uw kleding. Als u niet aan deze vereisten voldoet, kunnen wij u de toegang ontzeggen.

Geen eigen consumpties

Je moet een drankje bestellen. U kunt dit alleen binnen het bedrijf nuttigen. U mag geen drank- of voedselverpakkingen van buitenaf meenemen.

Glaswerk moet binnen blijven

Het is niet toegestaan om eigendommen van ons bedrijf van buitenaf mee te nemen, behalve ons terras. Dit geldt niet alleen voor glaswerk, maar ook voor blikjes en al onze andere artikelen. Als er schade wordt veroorzaakt, bent u verantwoordelijk voor reparatie of vervanging.

Buren niet storen

Maak bij het betreden of verlaten van het bedrijf geen harde geluiden, geschreeuw en ander overmatig geluid en beschadig of steel geen eigendommen van derden. De politie zal zo nodig optreden.

Klachten

Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld deze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

Overtreding van de huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, wordt u direct buiten ons pand gezet.

Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Follow Staff Instructions

We are committed to making our business as attractive and safe as possible for everyone. The instructions of the staff are aimed at this.

If you violate the house rules, we can immediately deny you access. We always report criminal offenses to the police. If you visit a food and drink establishment with cameras, you agree that the recording will take place there. After a malfunction or accident, the recording can be shown to third parties.

If you find an article in our company that clearly belongs to another visitor, please give this to the entrepreneur. We will hand over the found objects to the police within two weeks at the latest. Anyone who collects found objects must be able to identify themselves. You cannot hold our catering company liable in the event of loss of clothing or other property.

Entrance / Age-Related

To protect your own safety and that of others, we may look for you. You may also be asked to go past the inspection door. In addition, we may ask you to provide proof of identity within a minimum age. The doorman’s decision is binding.

Groups, clubs and parties

In view of the general safety of our visitors and employees, we reserve the express right to refuse or oblige persons who visit the site in groups and groups to leave the site.

Atmosphere experience

We try to optimize the atmosphere and experience inside and reserve the right to refuse or require certain people, regardless of origin, race, religion or background, if we deem it necessary. This is to keep the above atmosphere experience as good as possible.

No weapons or drugs

No weapons are allowed in your pockets. A large pocket knife is also considered a weapon. We’ll alert the police if you’re carrying a gun.

Also, do not use hard or soft medicines, such as pills. You are also not allowed to keep them in your pocket. The staff may ask you to cooperate. If you refuse to be searched, or if you are found to own, use or sell it, you will be immediately evicted.

No sexual harassment, no aggression or racism

You must not engage in sexual harassment, racism or discrimination. Threats, attacks and other forms of aggression are prohibited.

No annoying behavior

Anyone who acts destructively or abusively, whether through excessive drinking or not, is warned. The toilet room is for personal use only. Staying for other reasons is therefore not allowed. It is also not allowed to train together in our business premises.

Dress correctly

As a company, we set requirements for your clothing. If you do not meet these requirements, we may deny you access.

No own drinks

You have to order a drink. You can only use this consumption our premises. You are not allowed to bring drinks or food packaging with you into our establishment.

Glassware must stay inside

It is not allowed to take property of our company from outside, except our terrace. This applies not only to glassware, but also to cans and all our other items. If damage is caused, you are responsible for repair or replacement.

Do not disturb neighbors

When entering or leaving the company, do not make loud noises, screams or other excessive noise, and do not damage or steal the property of third parties. The police will intervene if necessary.

Complaints

Do you have complaints of any kind? Report them immediately to an employee of our company. There is often little we can do about complaints afterwards.

Violation of the house rules and rules of conduct

If you violate the house rules and rules of conduct, you will immediatly be removed from the premises.

Criminal offenses are always reported to the police.